شرکت مهندسین مشاور بهینه نگاشت
Get Adobe Flash player

گالری

شرکت مهندسین مشاور بهینه نگاشت

شرکت بهينه نگاشت، يک شرکت مستقل مشاوره در زمينه استقرار سيستم مديريت انرژي وساير سيستم هاي مديريت مي باشد.

خدمات شرکت بهينه نگاشت براي  تمام صنايع  در زمينه استقرار سيستم مديريت انرژي و مميزي فني براي يافتن مسير بهينه سازي مصرف  انرژي  مي باشد.
صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي و صيانت از محيط زيست بر پايه ايجاد سيستم پايش و هدفگذاري انرژي ،  تمركز اصلي تخصص  اين شرکت مي باشد.

شرکت بهينه نگاشت توسط  گروهي از متخصصان با پيش زمينه تحصيلي عالي و تشکيل گرديده و هم زمان توسط شبکه اي از کارشناسان مجرب  حمايت مي شود.

زمينه تخصصي افراد اين شرکت دامنه اي از دانش هاي مهندسي و مديريت را شامل مي گردد.
فعاليت هاي اين شركت در زمينه مشاوره مديريت انرژي و مديريت عمومي  به ترتيب زير مي باشد :
– مشاوره برای استقرار سیستم های مدیریت انرژی

- صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی

-  پايش و هدفگذاري مصارف انرژی

-ممیزی فني انرژي در صنایع و ساختمان

Since the mid-1950s, the rolex replica world's leading German manufacturer Braun has replica rolex led the innovative industrial design, established the top design reputation in the field of electrical and electronic products, and fake watches its products combine unparalleled functionality and technology. Braun launched their watch series in 1971, a high-quality watch series designed by swiss replica watches Dieter Rams, showing his love of precision engineering and his "Less is More" design concept.