Get Adobe Flash player

گالری

معرفی دوره ها

Introduction to Courses

معرفی دوره ها

۱. مميزي فني  انرژي با  نگرش  به توصيه هاي  استاندارد  AS/NZS ۳۵۹۸:۲۰۰۰ :

ممیزی انرژي درک چگونگي مصرف انرژي در صنعت و عمليات مي باشد. اقدامات ممیزی انرژي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که در نهايت منجر به استفاده صحيح و با بازدهي بيشتر انرژي مي شوند.

علاوه بر درک روش بررسي بازدهي انرژي در صنعت، مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري اين دروه، آموز ش  پايه اي براي مديران انرژي در خصوص درك از مفهوم بازدهي انرژي با تمرکز بر صنايع و ساختمان هاي بزرگ مي باشد. اين دوره علاوه بر توسعه دانش و بينش شرکت کنندگان به موضوعات مهندسي انرژي، به آنان توانايي درک و تحليل فرآيند اندازه گيري و محاسبات عملكردي را در کاربردهاي مختلف صنعتي و ساختماني مي دهد و آنها قادر خواهند بود طرح هاي مديريت انرژي را با هدف بهبود کارايي انرژي تهيه نمايند.

۲. آشنايي با سيستم مديريت انرژي با  نگرش  الزامات استاندارد  ۲۰۱۱ ISO  ۵۰۰۰۱ :

هدف از برگزاري اين دوره ارائه مطالب مفيد در زمينه استقرار سيستم مديريت انرژي و تعيين روش ها و مراحل مميزي براي مديريت سيستمي و حرکت به سوي کاهش مصرف انرژي  مي باشد .

به اين منظور، توانمندکردن سازمان‌ها براي استقرار و پي‌ريزي سيستم‌ها و فرآيندهايي که به بهبود عملکرد انرژي ( شامل بازده و شدت  انرژي)كمك مي كنند ضروري مي‌باشد.

اين دوره  بر پايه بررسي انطباق الزامات استاندارد با شرايط توليد ، تبديل ، انتقال و مصرف انرژي در سازمان ها طراحي شده است به گونه اي كه بتواند از طريق مديريت سيستمي انرژي باعث کاهش هزينه‌ها، کاهش ميزان خروج گازهاي گلخانه‌اي و ساير تاثيرات محيطي ناشي از مصرف انرژي  شود.