Get Adobe Flash player

گالری

مقالات و استانداردها

از جمله اقدامات اصولي در جهت نهادينه کردن فرآيند بهينه‌سازي مصرف انرژي در کشور، تدوين و اجراي معيارهاي مصرف انرژي در تمامي زير‌بخش‌هاي اقتصادي کشور به‌ويژه بخش صنعت مي‌باشد. بر ‌اساس ماده 33 آيين نامه اجرايي ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه، صنايعي که معيار مصرف سوخت آنها به تصويب رسيده باشد، تا يک سال پس از تاريخ تصويب، مهلت خواهند داشت که ميزان مصرف سوخت خود را تا رقم مصوب کاهش دهند، در غير اينصورت مشمول جريمه افزايش بهاي قيمت سوخت به ميزان 20% خواهند شد

Page 2 of 3123

مديريت عمومي

توضیحات

Page 2 of 3123