Get Adobe Flash player

گالری

مقالات و استانداردها

از جمله اقدامات اصولي در جهت نهادينه کردن فرآيند بهينه‌سازي مصرف انرژي در کشور، تدوين و اجراي معيارهاي مصرف انرژي در تمامي زير‌بخش‌هاي اقتصادي کشور به‌ويژه بخش صنعت مي‌باشد. بر ‌اساس ماده 33 آيين نامه اجرايي ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه، صنايعي که معيار مصرف سوخت آنها به تصويب رسيده باشد، تا يک سال پس از تاريخ تصويب، مهلت خواهند داشت که ميزان مصرف سوخت خود را تا رقم مصوب کاهش دهند، در غير اينصورت مشمول جريمه افزايش بهاي قيمت سوخت به ميزان 20% خواهند شد

Page 3 of 3123

بهينه سازي انرژي

بخش عمده اي از انرژي مصرفي کشور در صنايع و ساختمان ها ، بصورت اتلافات انرژي و مصارف نا خواسته، مصرف شده و مصرف انرژي در  ايران نسبت به نرم جهاني اختلاف بسيار زيادي دارد. اين مطلب لزوم اجراي سياست هايي بدر جهت کاهش اتلافات و  مصارف انرژي را ايجاب مي نمايد,

Page 3 of 3123